Osutame avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidele (riigi-, kultuuri- ja haridusasutused, MTÜd) tervisejuhtimise alast teenust. Aitame organisatsioonis vastava programmi juurutada.

Millest koosneb organisatsioon, tema tervis? Millest koosneb programm?

Organisatsiooni iseloomustavad kaks põhiparameetrit – tema tõhusus ja mõjusus.

Tõhusus on seotud organisatsiooni põhiprotsessi efektiivse toimimisega.
Mõjusus kätkeb eneses organisatsiooni mõjuvälja, tema liikmete avaldatavat mõju organisatsiooni sees ning temast väljaspool; liikmete emotsionaalset, intellektuaalset ja füüsilist mõjus(ust).

Need kaks parameetrit, mõjusus ja tõhusus, on omavahel lahutamatult seotud – mida suurem on organisatsiooni liikmete mõjusus (energia tase), seda enam on nad võimelised mõjutama põhiprotsessi, samuti avaldama mõju organisatsiooni välisele keskkonnale, suhtevõrgustikule; ning vastupidi – mida tõhusam/efektiivsem on põhiprotsess, seda parem on tegevuse tulem (teenus, toode, kasum) ning seda enam on võimalik seda “tulemit” organisatsiooni mõjususe kasvatamisele suunata – targemaid inimesi kaasata, seadmeid soetada jne.

Kasutame oma töös kvaliteedijuhtimisest tuntud protsesside kirjeldamise võtteid, LEAN-metoodikat (Gemba-walk jne), omaloodud (Maslow-püramiidil põhinevat) mõjususe kaardistamise maatriksit jpm.

Pakume organisatsioonidele nn dünaamilise arengu paketti, mille käigus luuakse ning kaasatakse tegevusse organisatsiooni liikmete baasil loodud arendusmeeskond, kellega koostöös üks arenduse täistsükkel – olukorra kaardistamine/arenguvõimaluste analüüs, arenguvõimaluste esmane rakendamine – läbitakse ning mille käigus arendusmeeskond omandab vajalikud teadmised-oskused pideva parenduse süsteemi edasiseks rakendamiseks organisatsioonis.

Teenus algab esmakonsultatsioonist organisatsiooni juhiga. Selle käigus selgitame üheskoos välja olukorra problemaatika, võimalikud lahendusteed, teenuse ulatuse, kaasatava meeskonna kvalifikatsioonid, teenuse eeldatava maksumuse.

Vaata lisaks:

Näidiskaardistus

Näidismaatriks