Osutame organisatsioonidele vaimse tervise juhtimise alast teenust, aitame vastava programmi juurutada.

 

Millest koosneb organisatsioon, tema vaimne tervis, vaimse tervise programm?


Organisatsioon on inimeste sotsiaalne ühendus (..a social union of people..
/businessdictionary.com / ).

Mida parem on org-i liikmete omavaheline tunnetuslik (sotsiaalne) koostöö, tugevam ühiste missiooni-visiooni-väärtuste tunnetus, seda jõudsamal positiivsemalt moel see org-i arengut toetab.

Eriti oluline on org-i vaimse tervise teema pingelistel aegadel. Kiire elutempo, vähesed ressursid, arenguväljakutsed panevad inimeste vaimsele toimetulekule tugeva surve, esitavad väljakutse omavahelistele suhetele.

Oluline on protsessis viibides “punaseid tulesid” märgata ning neile kohasel moel reageerida.

 

Meie programmis saab (vabal valikul) läbida kaks tasandit:


1. Organisatsiooni vaimse tervise kaardistamine

Kaardistuse käigus luuakse:

  • ülevaade organisatsiooni põhiprotsessist, väärtusloomeahelast (value stream), kusjuures saame kokkuleppel juhtkonnaga luua kaks erinevat lähtepositsiooni:
    • organisatsiooni keskmes on tema füüsiline põhiprotsess, mille tulemusena valmib toode või teenus;
    • organisatsiooni keskmes on tema liikmete areng, teenuse/toote füüsiline sisu on valitud toetamaks seda optimaalseimal moel.
  • vaimse tervise võtmeindikaatorid (KPI’d)
  • teostatakse KPI’de kaardistus
  • antakse ülevaade tulemustest ning juhtnöörid KPI’de edasiseks iseseisvaks kasutamiseks, organisatsiooni vaimse tervise juhtimiseks.


2. Arenguprogrammi läbimine


Selle käigus luuakse Sinise Risti konsultandi kaasabil arendusmeeskond, kellega koostöös üks arenduse (1-aastane) täistsükkel – olukorra kaardistamine ning arenguvõimaluste analüüs, arenguvõimaluste esmane rakendamine – läbitakse ning mille käigus arendusmeeskond omandab vajalikud teadmised-oskused edaspidiseks vaimse tervise pidevaks parenduseks organisatsioonis.

Oma töös kasutame (muuhulgas) kvaliteedijuhtimisest tuntud protsesside kirjeldamise võtteid, LEAN-metoodikat (Gemba-walk jt), Maslow püramiidil ja S.R.Covey, S.Sineki, A.De Geusi jt töödel põhinevat vaimse tervise kaardistamise maatriksit, F.Glazli ja B-Lievegoedi org-i arengufaasi määramise metoodikat.